4 Ekim 2013 Cuma

2014 KPSS - A

2014 KPSS - A

           2014 Yılı Kpss - A hazırlık dönemi başladı, 2013 yılında yapılan sınava Genel Kültür ve Yetenek testleri büyük etki gösterdi, bütün puan türlerinde direk etkisi olan GK, GY tesleri Kpss - A sınavına hazırlanan arkadaşlarca alan derslerı kadar önem gösterilmesi gereken bir testtir.

            Lisans mezunu olan arkadaşlar için düz memurluk kadrolarını tercih edecek olanların, sadece sorumlu olacağı GK, GY testleri büyük önem arz eder.

Ösym 2014 yılı sınav takvimini açıkladı,
http://www.osym.gov.tr/belge/1-19303/2014-sinav-takvimi.html


2014-KPSS ALAN TESTLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2013 YILI KPSS BAŞVURU KLAVUZU

http://www.osym.gov.tr/belge/1-19117/2013-kpss-a-grubu-ve-ogretmenlik--basvuru-bilgileri-060-.htmlI. BÖLÜM.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

 


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir.                       
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS),  2001 yılında Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır.
KPSS KPSS-A,  KPSS-B ve KPSS-Öğretmenlik olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS-A, diğer tüm kadrolar ise KPSS-B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS-Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

KPSS İLE ATAMA VE ÖN ELEMESİ YAPILACAK KADROLAR

B GRUBU KADROLAR;

 


 Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.
   Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur.
  Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.
  Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir.
 Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. KPSS-B Kadrolarına atama KPSS’de  Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından alınan puanlara göre yapılır.
  KPSS-B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunları, fakülte mezunlarının katıldığı KPSS’ de almış olduğu Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre müracaat ederek tercihte bulunurlar.

Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 3, Önlisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 94 olarak belirlenmiştir.
  

(Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için)  :
Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için sınav Genel Yetenek ve Genel Kültür'den oluşup tek oturumda yapılır. Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olur. Sınavda toplam 150 soru sorulmaktadır. Sınav içeriği ve ortalamaya katkısı % olarak aşağıda verilmiştir:
Genel Yetenek :
Türkçe                                           : % 50                    
Matematik                                      : % 50
Genel Kültür:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  : % 40
Türkiye Coğrafyası                      : % 30
Temel Yurttaşlık Bilgisi                                : % 15
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve           : % 5
Güncel Sosyoekonomik Konular
Türk Kültür ve Medeniyetleri       : % 10


KPSS'de taban puan uygulaması:

 

 DMS'nin aksine, KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yoktur.

Düşük puan alan memur adayların atanması:

 Yerleştirmeler tercih edilen birim bazında yapılmaktadır. Tercih edilen bir birimi tercih edenler arasında en yüksek puan alan aday kim ise o kişi kadroya atanmaktadır.

70 puan alan aday kimse tercih etmediği için Kars'daki bir kadroya atanabilirken; 90 puan alan, kendisinden bir puan daha fazla alan kişilerin de kendi tercih ettiği kadroları tercih etmesinden dolayı hiçbir kadroya yerleşememektedir.

 

Yerleştirme

 

  Adaylar, ÖSYM tarafından B grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir.

Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

 

A  GRUBU KADROLAR:

 

Bu bölüm KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar için kariyerlerinin en önemli ve 1. aşaması olan KPSS  aşamasıdır.

 Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için,  müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları,kontrolör, ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir.
Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. 


Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir.

  
 Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır.


Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

 Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.
Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.
 Adayların öncelikle KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.

 Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

 KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır

KPSS-A’ da Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvuru için açacağı giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve istenilen asgari puanın en az 10 puan üzerinde puan almak giriş sınavına katılma şansını artıracağından, başvurulacak kadroların puan türleri ve kapsamlarını iyi değerlendirilmelidir.

 Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genellikle 70 ve üzeridir.

 Ancak her dönem belirli sayıda giriş sınavlarına katılmasına izin verildiğinden asgari başvurma puanı 70 veya 75 ise, giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir.

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

 

BAŞVURMA KOŞULLARI

 

                  
 KPSS' ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

 

SINAV OTURUMLARI          

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

 

      Tüm oturumlara katılmak sadece KPSS/A, yani lisans mezunları için geçerlidir. Yani Önlisans/Lise mezunlarının katıldığı KPSS/B’ de sadece tek oturum yapılmaktadır. KPSS/B’de Pazar sabah yapılmakta ve bu sınavda Genel Yetenek 75 ve Genel Kültür 75 olmak üzere 150 soru sorulmaktadır
KPSS/A (Lisans mezunları sınavı, öğretmenlik vs.) oturumları, cumartesi sabah ve öğleden sonra ve pazar da yine aynı şekilde sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda 4 tanedir. Her bir oturum için ayrıca ücret ödenir ve ilk oturuma girmek zorunludur.

 

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI KPSS SINAV İÇERİKLERİ

 VE SORU SAYILARI

 


Cumartesi Sabah Oturumu:

“Genel Yetenek Genel Kültür” sınavı yapılacak olup bu sınava lisans mezunu tüm adaylar
katılacaktır. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır. 
      
     Genel Yetenek  Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:
Türkçe                           : 30          Matematik                : 30
Tarih                               : 30          Coğrafya                : 18
Vatandaşlık                    : 12


Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu:

Öğretmen adayları “Eğitim Bilimleri” sınavına   katılacaktır. Eğitim Bilimleri sınavında toplam 120 soru
sorulmaktadır.

Eğitim Bilimleri dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:
Gelişim Psikolojisi                                          : 12
Öğrenme Psikolojisi                                       : 30
Rehberlik                                                       : 18
Program Geliştirme                                        : 14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri                        : 28
Ölçme ve Değerlendirme                               : 18


Pazar günü sabah oturumu:

Sadece KPSS  A Grubu adayları  girecektir  sınavdaki    dersler ve sınavda çıkacak soru sayıları
aşağıda verilmiştir:
Hukuk                              : 30          İktisat                      : 30
İşletme                             : 30          Maliye                     : 30
Muhasebe                       : 30
 
Pazar günü öğleden sonra oturumu:  
 
Bu oturumlara lisans mezunu olan herkes katılabilir. Içeriğinde iktisadi derslerle beraber sosyal alan dersleri de mevcuttur. Bu oturumlara katılmadaki amaç, A sınıfı devlet personeli atamalarında öngörülen puanları elde etmektir. Müfettiş yardımcılığı, kontrolörlük, stajyer müdürlük gibi atamalar bu puanlar kullanılarak yapılır.


 Sınavdaki dersler ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: 

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri    : 30
 Ekonometri                                                    : 30
 İstatistik                                                         : 30
 Kamu Yönetimi                                              : 30
 Uluslararası İlişkiler                                       : 30
2009 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Cumartesi Sabah Oturumu 
Lisans (Dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programları)                      
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ----------Zorunlu

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu (Öğretmen adayları)
 Eğitim Bilimleri Testi ----------Zorunlu

Pazar Sabah Oturumu  (Lisans)
 Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe Testleri-------------------İsteğe bağlı

Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Lisans)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu  
Yönetimi,  Uluslararası İlişkiler Testleri-----------------------     -----İsteğe bağlı


DIKKAT:

Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken daha sonra hangi kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdırlar. Bir kurumun istemiş olduğu KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların, ilgili KPSS puan türü hesaplanmaz. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri gerekir.

 

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLER

 

 

Cumartesi
Sabah
Cumartesi
Öğleden Sonra
Pazar
Sabah
Pazar
Öğleden Sonra
Genel Yetenek
Eğitim Bilimleri
Hukuk
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Kültür
.
İktisat
Ekonometri

.
İşletme
İstatistik
.
.
Maliye
Kamu Yönetimi
.
.
Muhasebe
Uluslararası İlişkiler

 

  

KPSS VE GİRİŞ SINAVLARI ARASINDA NE FARK VARDIR?

Öncelikle belirtelim ki, KPSS ve GİRİŞ SINAVLARI farklı sınavlardır: Şöyle ki  KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı; buna karşılık, giriş sınavı ise kamu kurum ve kuruluşlarının, (A) grubu olarak nitelendirilmiş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı ifade eder.

(A) grubu kadroların giriş sınavına ve mülakatlarına katılabilmek için adayların öncelikle KPSS'ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları gerekir. Adayların, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

Örneğin kaymakam olmak isteyen bir aday öncelikle KPSS girmek ve KPSS 37 puan türünde öngörülen limitin üzerinde bir puan almak zorundadır. Eğer aday öngörülen limitin üzerinde bir puan almışsa kurumun yalnızca GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE hak kazanır. Yoksa doğrudan mülakata katılamaz. Bu durumda Kaymakam Adaylarını Seçme Sınavına Girmek isteyen bir aday için KPSS’YE GİRMEK BİR ÖNKOŞULDUR. Ancak bazı kurumların yaptığı sınavlara katılabilmek için KPSS BİR ÖNKOŞUL DEĞİLDİR. Örneğin Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye yaptırılan ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARINI SEÇME sınavına katılabilmek için KPSS’YE GİRİLMESİ GEREKMEMEKTEDİR. KPSS puanının bu sınavda hiçbir rol bulunmamaktadır. 


II. BÖLÜM

A GRUBU KADROLAR VE SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

          KPSS-A hakkında yaptığımız açıklamalarda da değindiğimiz gibi, adaylar KPSS’de hangi oturumuna gireceklerine ve YDSsınavına girip girmeyeceğine karar verirken, sınavda alacakları puanlarla hangi kurum ve kuruluşun sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdır.
   

Bu bölüm kariyerinizin 2. aşaması olan A grubu kadrolar ve görevler için kurum ve kuruluşların açacağı giriş sınavları aşamasıdır.
KARİYER MESLEK NEDİR?

Kariyer meslek, yarışma ve yeterlik sınavı ile girilen mesleklere denir. Yarışma sınavını kazananlar önce yardımcı olarak atanırlar. Genellikle 3 yıl süren yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar. Yardımcılık dönemi, yetiştirilme dönemidir. Bu dönemde, yoğun bir şekilde eğitim görülür ve meslek için gerekli ve zorunlu olan bilgiler alınır.

HANGİ MESLEKLER KARİYER MESLEKTİR?

Hakimlik (İdari Yargı)
Kaymakamlık
Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı)
Murakıplık
Denetçilik (Sayıştay)
Müfettişlik
Kontrolörlük
Uzmanlık
Denetmenlik
KARİYER MESLEKLERİN AVANTAJLARI

Yüksek Ücret (Görevde / Emeklilikte)
Yükselme İmkânı (Üst Düzey İdari Görevler)
Yurtdışı İmkânı (Toplantılara Katılma, Staj, Bilgi Görgü Artırma, Araştırma, Master / Doktora)
Özel sektöre geçiş için basamak (malî müşavirlik, gümrük müşavirliği, vb.)
KARİYER MESLEK SINAVLARI (YARIŞMA SINAVLARI)

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) (Eleme Sınavı)
ÖSYM tarafından yapılan giriş sınavı (İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği)
Kurum tarafından yapılan giriş sınavı (Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu)
Kurum tarafından yapılan sözlü sınavı
SÖZLÜ SINAVINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Bilgi düzeyi
İfade, kavrayış ve muhakeme yeteneği
Zekâ seviyesi ve intikâl sürati
Genel kültür düzeyi
Kılık ve kıyafet
Temsil yeteneği
Genel davranış, tavır ve tepki gibi kişisel özellikler
MESLEK SINAVLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yaş (Genellikle 35 yaş)
Sağlık (Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak)
Güvenilirlik (Sabıka kaydı bulunmamak)
Sınavlara Girmede Sınırlama (Genellikle bir sınava en çok iki kez girilebilir)
2014 KPSS A GRUBU ADAYLARI İÇİN İLKBAHAR YDS
2013 yılı birçok arkadaşın yapmış olduğu hata sonucu, bütün emekler boşa giderek birçok puan türü malesef hesaplanamadı bunun sebebi de YDS sınavına girmemeleri sonucuyla oldu.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvuru kılavuzu yayınlandı.
Kpss A grubu adaylarının sıkça sorduğu YDS ve KPSS A daki yabancı dil testi arasındaki fark ve sınava olan etkileri.


          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, 2013 yılında Yabancı Dil sınavlarının kullanıldığı alanlarda artık YDS puanları kullanılacaktır. Yanı 2013 yılından itibaren  yabancı dil bilgisinin ölçülmesi amacıyla KPDS, ÜDS ve KPSS Yabancı Dil sınavları yapılmayacak sadece YDS yapılacaktır.

2013 öncesi Kpss A sınavındaki puan hesaplamalarında Yabancı Dil Testi

       2013 yılı mevzuat değişikliğinden önce KPSS puanları hesaplanırken, Kpss a sınavının yapıldığı tarihlerde Cumartesi sabah oturumunda genel kültür ve genel yetenek testlerinin bitiminden sonra girilmesi zorunlu olmadığı ancak Kpss a Puanlarının hesaplanmasında hayati önemi sahip olan yabancı dil testi yapılmaktaydı. Bu test 60 sorudan oluşan ve 60 dakika süren yabancı dil oturumu olarak adlandırılmaktaydı.

            Ancak 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca YDS ile bu sınav kaldırılmıştır.

                             2014 Kpss A grubu adayları Yabancı Dil Puanını Almak İçin Ne Yapmalıdır.

      Kpss A da kurumların ilan ettiği kadrolara atanabilmek için, kurumların yaptıkları giriş sınavlarına katılmak zorundadırlar, her kurum alım yapacağı kadrolara uygun olarak Kpss A da değişik puan ağırlıkları ile hesaplanmış olan 120 değişik puan türünden bazılarını ilan ederek giriş sınavlarını ilan ederler.

              Bu puan türlerinden yaklaşık 90 adet puan türünde Yabancı Dil puanınında hesaplandığı görülmektedir.
         Kpss a da puanların hesaplanması için o puanı oluşturan bütün test türlerinden en az bir soruya işaretleme yapılması gerekmektedir. 
              Kpss  A da daha önceki sistemde sınavların yapıldığı Ctesi sabah oturumda yapılan Yabancı Dil Testi kaldırıldığı için adaylar artık kesinlikle yabancı dil puanlarını 2014 Nisan ayında yapılacak olan Yabancı Dil sınavına YDS katılarak almaları gerekmektedir. Bu sınava katılmayan adayların Kpss A dakı 120 puandan 90 üzerinde puan hesaplanamayacağı için kurumların ilan ettiği giriş sınavlarına katılma şansını kaybedeceklerdir.
Hesaplama yapılırken Kpss a puanları, Nisan ayında alınan YDS puanı ile birlikte değerlendirilerek puan türlerindeki YD puan ağırlığınca hesaplamada kullanılacaktır.

YDS kılavuzunda;

3.1. 2013 yılından itibaren KPSS Lisans Sınavlarında (Lisans/A Grubu ve Öğretmenlik) yabancı dil testi yer almayacaktır. Yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ile ağırlıklandırılarak hesaplanacaktır. KPSS Lisans sınavlarında yabancı dil testinin de ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların 2013-YDS İlkbahar Dönemi’ne Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. 2013-YDS İlkbahar Dönemine katılmayan veya Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dilden sınava katılan adayların, 2013-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmayacaktır."
Bu hükme göre, YDS Sonbahar sınav sonuçları, KPSS puanlarının oluşmasında kullanılmayacaktır. Bu nedenle yabancı dil puanınında etki ettiği 2013 KPSS A sınav puanının oluşamasını isteyen adayların YDS İlkbahar sınavına katılması zorunludur, olarak açıklanmıştır. 
  
2014 KPSS PUAN TÜRLERİ (bağlantıya tıklayınız)


PUAN TÜRLERİ İÇİN

Genel Kültür ve Genel Yetenek (120 Soru)

Genel kültür ve genel yetenek alanı hem öğretmenhem de a grubu adaylar için ortak bölümdür. Bu bölümden toplam 120 soru çıkmaktadır. Bu 120soru cumartesi sabahı oturumunda adaylara verilen120 dakikalık süre içinde çözülmektedir. GenelKültür ve genel yetenek oturumu Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi ve güncel-sosyolojik olaylar konularından oluşmaktadır.

Türkçe (30 soru)
Türkçenin soru sayısı aynı kaldı. Değişiklik öncesinde bu alanda sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatımözellikleri, okuduğunu anlama konularından soru gelmekteydi.
Şimdi ise “Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeyeyönelik sorulardan oluşacaktır.” İbaresi kullanılmaktadır.

Matematik (30 soru)
Matematik soru sayısı değişmedi. Değişiklik öncesinde sayılarla işlem yapma, matematiksel ilişkilerdenyararlanma, problem çözme, temel geometri bilgileri, tablo grafik okuma konularından soru gelmekteydi.
Şimdiki konu dağılımında ise “Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yöneliksorulardan oluşacaktır.” ifadesine yer verilmiştir. Soruların ALES soru tarzına yakınlaşacağı düşünülebilir.

Tarih (27 soru)
Tarih soru sayısı 30’dan 27’ye düştü. Önceden Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devletinden 9 soru, inkılaptarihinden 21 soru gelmekteydi.
Yeni sistemde ise Selçuklu Devleti ve Öncesi Türk Devletlerinden 3 soru, Osmanlı devletinden 9 soru, İnkılap tarihinden ise 12 soru gelecek. Ayrıca 2013 sınavı ile birlikte ilk defa Çağdaş Türk ve DünyaTarihinden 3 soru gelecek.

Coğrafya (18 soru)
Coğrafya soru sayısı değişmedi. Türkiye’ni fiziki özelliklerinden gelen soru sayısı 7’ye yükseldi.Türkiye’nin ekonomik özellikleri sorusu 13’e düştü. Beşeri özellikler ise hala 5 soru gelecek.

Vatandaşlık Bilgisi (9 soru)
Vatandaşlık bilgisi soru sayısı değişmedi. Ancak devletler umumi ve özel hukuku konusu buradan kaldırıldı.

Güncel Konular (6 Soru)
Güncel konuların soru sayısı 3 iken 6’ya yükseldi. Bu durum adayları daha çok gazete okumaya vehaberleri takip etmeye teşvik edecek gibi gözüküyor.

Hukuk (30 soru)
Hukuk alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

İktisat (30 soru)
İktisat soru sayısı değişmedi. 

Maliye (30 soru)
Maliye alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

Muhasebe (30 soru)
Muhasebe soru sayısı değişmedi. Ancak genel muhasebe soru sayısı 28’den 26’ya geriledi. Bu iki soruihtisas muhasebesi sorularına eklendi ve buradan 4 soru gelecek.

Kamu Yönetimi (30 soru)
Kamu yönetimi alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi. 

ÇEKO (30 soru)
Soru sayısı değişmedi ancak konu yüzdeleri değişti ve yeni konular eklendi. İş hukuku ve teorisinden 8soru, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden 10 soru, sosyal politika 4 soru, çalışma ekonomisi 12 soru,çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisin 6 soru gelecek.
KPSS A GRUBU MESLEKLERE ATAMA SÜRECİ


Kpss , KPSS A ve B olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. KPSS A da kariyer meslekler ve öğretmenlik olarak iki şekilde yapılan bir sınavdır.

KPSS B lise ve önlisans mezunlarının katıldığı düz memurluk kadrolarına atanmak için yapılan sınav olup
            Kpss A kariyer meslekleri kapsamaktadır.

Biz bu yazımızda sizlere KPSS A kariyer meslekler sınavlarını anlatmaya çalışacağız..

Kpss A her yıl lisans mezunu adayların kamu kurumlarındaki kariyer meslekler olarak adlandırılan Uzmanlık,
Müfettişlik, denetmenlik, Kaymakamlık ve Denetçilik olarak sayabileceğimiz meslekler için ÖSYM tarafından yapılan
bir sınavdır.

KARİYER MESLEK NEDİR?

Uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen, murakıp, denetçi, kaymakam unvanlı kadrolara kariyer meslekler denir. Bu meslekler A Grubu puanlar denilen KPSS puanları ile alım yapılan mesleklerdir.

A GRUBU PUAN NEDİR?

KPSS sisteminde 120 tane puan bulunmaktadır. Kurumlar ihtiyacına uygun olan Kpss puanını belirleyerek bu puan türlerinden bir veya daha fazlasını ilanlarda belirleyerek personel alımı yaparlar.

Örneğin bir kurum iktisat bilgisi fazla olan personel ihtiyacı varsa bu puan türlerinden iktisat ağırlıklı puanı, muhasebe bilgisi fazla personel ihtiyacını yine bu puan türlerinden muhasebe ağırlığı fazla olan puanı seçerek ilanlarında belirtirler.

KPSS PUAN TÜRLERİ;

B grubu puanlar Sadece Çift yıllarda yapılan sınavlarda alınan puanları kapsar.
Lisans mezunları için Kpss B puanı: KPSS P 3
Önlisans mezunları için Kpss B puanı: KPSS P 93
Lise mezunları için Kpss B puanı: KPSS P 94
Öğretmenlik Puanı Her yıl yapılan Kpss A sınavındaki KPSS P 10 puanı
A grubu puanlar ise her yıl yapılan KPSS A sınavında alınan KPSS P 93 ve KPSS P 94 dışındaki bütün puanlardır

A GRUBU MESLEK ALIM SÜRECİ

I. Yabancı Dil Sınavı (YDS) zorunlu olmamasına rağmen, kpss deki 120 puanın 91 tanesinin hesaplanması için girilmesi şarttır.

Bu sınav 2013 yılında ilk defa yapılmaya başlanmış olup önceki yıllarda KPDS, ÜDS ve KPSS de yapılan Yabancı Dil sınavlarının yerine geçmiştir. KPSS Lisans sınavlarında yabancı dil testinin de ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların 2013-YDS İlkbahar Dönemi’ne Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. 2013-YDS İlkbahar Dönemine katılmayan veya Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dilden sınava katılan adayların, 2013-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmayacaktır."

Bu hükme göre, YDS Sonbahar sınav sonuçları, KPSS puanlarının oluşmasında kullanılmayacaktır. Bu nedenle yabancı dil puanınında etki ettiği 2013 KPSS A sınav puanlarının hesaplanmasını isteyen adayların YDS İlkbahar sınavına katılması zorunludur. 


II.KPSS sınavı

KPSS A Grubu için yapılan oturumlar ve soru sayıları

Cumartesi sabah
Cumartesi öğle
Pazar sabah
Pazar öğle
09.30-11.30
Eğitim Bilimleri 
09.30-13.00
14.30-18.00
Genel kültür (60 soru)

Hukuk(30 soru)
Kamu yönetimi(30 soru)
Genel yetenek(60 soru)

İktisat(30 soru)
ÇEKO(30 soru)


Maliye (30 soru)
İstatistik (30 soru)


Muhasebe(30 soru)
Ekonometri (30 soru)


İşletme (30 soru)
Uluslararası ilşk (30 soru)


Hukuk fakültesi ve İİBF mezunlarının genel kültür, genel yetenek, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme derslerinden hazırlanmaları, kurumların açacağı sınavlarda kullanılan puanlar açısından önemli olduğu için bu testlere önem vermeleri gerekir, ancak diğer testlere hazırlanmamış dahi olsa adaylar bu testlerden en az bir işaretleme yaparak puanlarının hesaplanmasını sağlaması uygun olmaktadır.


Örneğin KPSS P 49 puanını ele alırsak

KPSS P49 puanıyla aşağıdaki kurumlarca memur alımı yapılmaktadır:

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Gelir Uzman Yardımcısı
Vergi Müfettiş Yardımcısı
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı             

KPSSP49 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:

% 10 Genel Yetenek
% 10 Genel Kültür
% 10 Yabancı Dil
% 20 Hukuk
% 20 İktisat
% 20 Maliye
% 10 Muhasebe

Adaylar Kpss p 49 puanının hesaplanması için yukarıda verilen testlerin tamamından en az bir soru işaretleme yapmaları ve ilkbahar YDS sınavına katılmaları gerekir. Yukarıdaki testlerden ve YDS sınavından puan almayan adayın bu puanı hesaplanmayacak ve yukarıda belirtilen kurum sınavlarına katılma hakkı elde edemeyecektir.

Kpss Puan türleri için  tıklayınız : http://www.osym.gov.tr/dosya/1-63519/h/kpsstablo2.pdf


III. Kurum Giriş sınavı

Kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan eleme yaparlar.

Kurum sınav ilanı

Kurumlar alım yapacakları A kadro personel alımı için Resmi gazetede ve kendi internet sayfalarında personel alım ilan verirler. Bu ilanda alacağı personelin unvanı, alım yapılacak sayılar, kadro için istenen Kpss puan türü ve en az kaç puana sahip adayın başvurabileceği, sınav konuları, başvuru koşulları ve hangi bölüm mezunlarından başvuru kabul edileceği gibi bilgiler adaylara duyurulur.

Kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan eleme yaparlar.

( Kurumlar yazılı, sözlü veya yazılı ve sözlü sınav yapabilirler)

III – a Yazılı Giriş Sınavı
III- b Sözlü Sınav

Kurumlar Giriş sınavlarını klasik veya test biçiminde yapabilirler, sınavlarda hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, yabancı dil sorularından oluşan sınavlar yapılır.
Sözlü sınavlarda da yine yazılı sınavı konuları ile adayların genel görünüm, kendini ifade yetenekleri, mesleğe uygunluğu ve mesleki bilgileri ölçülür

KPSS A Sınavına hangi Bölümden mezun olan adaylar girebilir.

Kpss A sınavına Lisans mezunu bütün adaylar katılabilir. Ancak kurumların özellikle tercih ettiği bölümler.

- Hukuk fakülteleri
- İktisadi ve idari bilimler fakülteleri
- İşletme fakülteleri
- Siyasal bilimler fakülteleri dir

Ancak son yıllarda kurumların ilanlarında Kpss A kadrolar için

- Mühendislik fakülteleri
- Mimarlık fakülteleri
- Diş hekimliği fakülteleri
- Tıp fakülteleri
- Veterinerlik fakülteleri
- Ziraat fakülteleri mezunları için teknik kadrolardan Uzman, müfettiş alımları sıklaşmıştır.

Yukarıda belirtilen aşamaları başarı ile geçen adaylar kurumların kariyer meslekler kadrolarına atanırlar.

                                                                                                                              Murat Kaymak

5 yorum:

 1. çok faydalı bir yazı olmuş elinize sağlık.

  YanıtlaSil
 2. Teşekkürler, faydalı olmasını dilerim..

  YanıtlaSil
 3. verdiğiniz bilgiler için teşekkürler..bi sorum olacak eczacılık fakültesi de uzman, müfettiş alımına dahil edilebilir mi

  YanıtlaSil
 4. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.. Bi sorum olacak eczacılık fakütesi uzman, müfettiş alımına dahil mi? Ayrıca bu fakülteden mezun olmama rağmen ii puan yapmam halinde örneğin maliye bakanığı kadrosuna alınmam mümkün mü

  YanıtlaSil
 5. ücretler hakkında da bilgi verebilir misiniz

  YanıtlaSil

Konu İle İlgili Olarak Yorum Ve Sorularınızı Bekliyoruz. Teşekkürler.