12 Şubat 2014 Çarşamba

Kamu personeli Seçme Sınavı (KPSS) I. BölümI. BÖLÜM.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

 


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir.                       
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS),  2001 yılında Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır.
KPSS KPSS-A,  KPSS-B ve KPSS-Öğretmenlik olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS-A, diğer tüm kadrolar ise KPSS-B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS-Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

KPSS İLE ATAMA VE ÖN ELEMESİ YAPILACAK KADROLAR

B GRUBU KADROLAR;

 


 Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.
   Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur.
  Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.
  Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir.
 Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. KPSS-B Kadrolarına atama KPSS’de  Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından alınan puanlara göre yapılır.
  KPSS-B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunları, fakülte mezunlarının katıldığı KPSS’ de almış olduğu Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre müracaat ederek tercihte bulunurlar.

Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 3, Önlisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 94 olarak belirlenmiştir.
  

(Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için)  :
 
Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için sınav Genel Yetenek ve Genel Kültür'den oluşup tek oturumda yapılır. Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olur. Sınavda toplam 150 soru sorulmaktadır. Sınav içeriği ve ortalamaya katkısı % olarak aşağıda verilmiştir:
Genel Yetenek :
Türkçe                                           : % 50                    
Matematik                                      : % 50
Genel Kültür:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  : % 40
Türkiye Coğrafyası                      : % 30
Temel Yurttaşlık Bilgisi                                : % 15
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve           : % 5
Güncel Sosyoekonomik Konular
Türk Kültür ve Medeniyetleri       : % 10


KPSS'de taban puan uygulaması:

 

 DMS'nin aksine, KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yoktur.

Düşük puan alan memur adayların atanması:

 Yerleştirmeler tercih edilen birim bazında yapılmaktadır. Tercih edilen bir birimi tercih edenler arasında en yüksek puan alan aday kim ise o kişi kadroya atanmaktadır.

70 puan alan aday kimse tercih etmediği için Kars'daki bir kadroya atanabilirken; 90 puan alan, kendisinden bir puan daha fazla alan kişilerin de kendi tercih ettiği kadroları tercih etmesinden dolayı hiçbir kadroya yerleşememektedir.

 

Yerleştirme

 

  Adaylar, ÖSYM tarafından B grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir.

Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

 

A  GRUBU KADROLAR:

 

Bu bölüm KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar için kariyerlerinin en önemli ve 1. aşaması olan KPSS  aşamasıdır.
 

 Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için,  müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları,kontrolör, ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir.
Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. 


Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir.

  
 Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır.


Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

 Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.
Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.
 Adayların öncelikle KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.

 Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

 KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır

KPSS-A’ da Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvuru için açacağı giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve istenilen asgari puanın en az 10 puan üzerinde puan almak giriş sınavına katılma şansını artıracağından, başvurulacak kadroların puan türleri ve kapsamlarını iyi değerlendirilmelidir.

 Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genellikle 70 ve üzeridir.

 Ancak her dönem belirli sayıda giriş sınavlarına katılmasına izin verildiğinden asgari başvurma puanı 70 veya 75 ise, giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir.

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

 

BAŞVURMA KOŞULLARI

 

                  
 KPSS' ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

 

SINAV OTURUMLARI          

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

 

      Tüm oturumlara katılmak sadece KPSS/A, yani lisans mezunları için geçerlidir. Yani Önlisans/Lise mezunlarının katıldığı KPSS/B’ de sadece tek oturum yapılmaktadır. KPSS/B’de Pazar sabah yapılmakta ve bu sınavda Genel Yetenek 75 ve Genel Kültür 75 olmak üzere 150 soru sorulmaktadır
KPSS/A (Lisans mezunları sınavı, öğretmenlik vs.) oturumları, cumartesi sabah ve öğleden sonra ve pazar da yine aynı şekilde sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda 4 tanedir. Her bir oturum için ayrıca ücret ödenir ve ilk oturuma girmek zorunludur.

 

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI KPSS SINAV İÇERİKLERİ

 VE SORU SAYILARI

 


Cumartesi Sabah Oturumu:
 

“Genel Yetenek Genel Kültür” sınavı yapılacak olup bu sınava lisans mezunu tüm adaylar
katılacaktır. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır. 
      
     Genel Yetenek  Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:
Türkçe                           : 30          Matematik                : 30
Tarih                               : 30          Coğrafya                : 18
Vatandaşlık                    : 12


Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu:
 

Öğretmen adayları “Eğitim Bilimleri” sınavına   katılacaktır. Eğitim Bilimleri sınavında toplam 120 soru
sorulmaktadır.

Eğitim Bilimleri dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:
Gelişim Psikolojisi                                          : 12
Öğrenme Psikolojisi                                       : 30
Rehberlik                                                       : 18
Program Geliştirme                                        : 14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri                        : 28
Ölçme ve Değerlendirme                               : 18


Pazar günü sabah oturumu:
 

Sadece KPSS  A Grubu adayları  girecektir  sınavdaki    dersler ve sınavda çıkacak soru sayıları
aşağıda verilmiştir:
Hukuk                              : 40          İktisat                      : 40
İşletme                             : 40          Maliye                     : 40
Muhasebe                       : 40
 
Pazar günü öğleden sonra oturumu:  
 
Bu oturumlara lisans mezunu olan herkes katılabilir. Içeriğinde iktisadi derslerle beraber sosyal alan dersleri de mevcuttur. Bu oturumlara katılmadaki amaç, A sınıfı devlet personeli atamalarında öngörülen puanları elde etmektir. Müfettiş yardımcılığı, kontrolörlük, stajyer müdürlük gibi atamalar bu puanlar kullanılarak yapılır.


 Sınavdaki dersler ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: 

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri    : 40
 Ekonometri                                                    : 40
 İstatistik                                                         : 40
 Kamu Yönetimi                                              : 40
 Uluslararası İlişkiler                                       : 40
2009 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Cumartesi Sabah Oturumu 
Lisans (Dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programları)                      
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ----------Zorunlu

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu (Öğretmen adayları)
 Eğitim Bilimleri Testi ----------Zorunlu

Pazar Sabah Oturumu  (Lisans)
 Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe Testleri-------------------İsteğe bağlı

Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Lisans)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu  
Yönetimi,  Uluslararası İlişkiler Testleri-----------------------     -----İsteğe bağlı


DIKKAT:

Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken daha sonra hangi kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdırlar. Bir kurumun istemiş olduğu KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların, ilgili KPSS puan türü hesaplanmaz. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri gerekir.

 

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLER

 

 

Cumartesi
Sabah
Cumartesi
Öğleden Sonra
Pazar
Sabah
Pazar
Öğleden Sonra
Genel Yetenek
Eğitim Bilimleri
Hukuk
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Kültür
.
İktisat
Ekonometri
Yabancı Dil
.
İşletme
İstatistik
.
.
Maliye
Kamu Yönetimi
.
.
Muhasebe
Uluslararası İlişkiler

 

  

KPSS VE GİRİŞ SINAVLARI ARASINDA NE FARK VARDIR?

 


Öncelikle belirtelim ki, KPSS ve GİRİŞ SINAVLARI farklı sınavlardır: Şöyle ki  KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı; buna karşılık, giriş sınavı ise kamu kurum ve kuruluşlarının, (A) grubu olarak nitelendirilmiş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı ifade eder.
(A) grubu kadroların giriş sınavına ve mülakatlarına katılabilmek için adayların öncelikle KPSS'ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları gerekir. Adayların, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

Örneğin kaymakam olmak isteyen bir aday öncelikle KPSS girmek ve KPSS 37 puan türünde öngörülen limitin üzerinde bir puan almak zorundadır. Eğer aday öngörülen limitin üzerinde bir puan almışsa kurumun yalnızca GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE hak kazanır. Yoksa doğrudan mülakata katılamaz. Bu durumda Kaymakam Adaylarını Seçme Sınavına Girmek isteyen bir aday için KPSS’YE GİRMEK BİR ÖNKOŞULDUR. Ancak bazı kurumların yaptığı sınavlara katılabilmek için KPSS BİR ÖNKOŞUL DEĞİLDİR. Örneğin Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye yaptırılan ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARINI SEÇME sınavına katılabilmek için KPSS’YE GİRİLMESİ GEREKMEMEKTEDİR. KPSS puanının bu sınavda hiçbir rol bulunmamaktadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Konu İle İlgili Olarak Yorum Ve Sorularınızı Bekliyoruz. Teşekkürler.